Where is the Academy? / Gdzie jest Akademia? / Conference at the University of Arts in Poznan, Poland

Standard

plakat 11.04 Jupiter_and_Thetis

“Many years ago, while walking up the stairs of what was then the State Higher School of Fine Arts in Poznan, I found my attention caught by a drawing on the wall. It depicted a group of men climbing that very staircase: at the bottom was a young man, almost a boy, the middle part of the composition featured  a mature, adult man, and an old grey-bearded man was marching at the head of the procession at the top of the stairs (…) As I think about this composition today, it is the complete absence of woman in this march of generations that is conspicuous, as if the initiation into art could only be handed down from father to son, from master to apprentice, and not from mother to daughter, never mind mistress to apprentice.” *

As a female  graduate and a PhD candidate at the University of Arts in Poznan I understand this situation perfectly. I am one of the people, who has been since ages left outside the academic evolutionary frame. Climbing up on the career steps behind a genteel, but rather slow old man, at the same time feeling a breath of a younger successor on a back, does not seem though to be the most desirable perspective.

What if to confuse this predictable, one way procession of white men, to broaden it with a third and forth dimension, with everything what remains unrepresented in the two-dimensional humanistic narration? In order to do so, one would have to desacralize the university and free it from its symbolic value.To open its architecture to the life that happens outside and let some air in. To enrich its morphology with new technologies, current social issues and politicize it.

During the conference on the 11th of April I would like to search for the new, post-humanistic, technophilic, radically uncertain figurations worth the XXI Century with all of you who would like to spend this evening with us.

What is a function of the university in the XXI Century?

What kind of representations does it need? What does working at the university mean?

Where was/is a place for `women´ in this structure? *

(Marek Wasilewski, “Art Education in Poland – between Jurassic Park and the ‘catering firm‘”, Art, Design & Communication in Higher Education, Volume 13, Nr 1.)

Participants: Sofi da East, Karolina Kubik, dr Olga Lewicka, dr Filip Schmidt, dr Magdalena Radomska, Karolina Sikorska, dr Maria Skóra. Moderate by Anita Lipiec

plakat %22Gdzie jest Akademia?%22

Kiedy wiele lat temu po raz pierwszy znalazłem się na schodach ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu uwagę moją przykuł rysunek na ścianie. Przedstawiał on grupę wspinających się po schodach mężczyzn: najniżej znajdował się młodzieniec, niemal chłopiec, środkową część kompozycji zajmował dojrzały, dorosły mężczyzna, na czele pochodu u szczytu schodów kroczył siwy, brodaty starzec. Kiedy myślę o tej kompozycji dzisiaj w oczywisty sposób zwraca na siebie uwagę całkowite pominięcie w tym marszu pokoleń kobiet, tak jak gdyby wtajemniczenie sztuki mogło być przekazywane jedynie w relacji ojcowsko-synowskiej, z mistrza na ucznia, ale już nie w relacji matka-córka, nie mówiąc już o układzie mistrzyni/uczennica.*

Jako absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu doskonale tę sytuacje rozumiem, jestem jedną z tych osób, które w akademickiej wersji naściennego darwinizmu zostają pominięte. Nie uważam jednak, aby był to powód do troski, perspektywa wspinania się po stopniach kariery za nobliwym, acz powolnym starcem, za plecami czując jednocześnie oddech młodego następcy nie wydaje mi się być godnym pożądania życiowym projektem. Odczuwam raczej chęć przełamania tej linearnej, niesprzyjającej przypadkom procesji białych mężczyzn, wzbogacenia jej o trzeci, czwarty wymiar, o wszystko to, czego nie obejmują ograniczone możliwości dwuwymiarowej historycznej narracji homo sapiens. Do tego potrzebna jest jednak desakralizacja uniwersytetu w warstwie symbolicznej jak i w jego materialnym architektonicznym bycie, otwarcie budynku na to co dzieje się poza jego murami, powiązanie go z życiem, technologią, tym co społeczne i polityczne. Podczas konferencji 11.04 o godz. 19 chciałabym poszukać ze wszystkimi, którzy zdecydują się na przybycie, nowych, posthumanistycznych, technofilicznych, radykalnie niepewnych figuracji na miarę XXI wieku!

Czym jest i czym może być uniwersytet w XXI wieku?

Jakich reprezentacji potrzebuje nasza nomadyczna, technologicznie przetworzona, niepewna swojej podmiotowości cielesna materia?

Jak kształtuje ją instytucja?

Co oznacza praca na uniwersytecie? Gdzie w tej strukturze było/jest miejsce dla ´kobiet´?

* Marek Wasilewski, “Art Education in Poland – between Jurassic Park and the ‘catering regime‘”, Art, Design & Communication in Higher Education, Volume 13, Nr 1.

Udział biorą: Sofi da East, Karolina KubikOlga Lewicka, Filip Schmidt, Magdalena Radomska, Karolina Sikorska, Maria Skóra. Moderacja: Anita Lipiec

fot. M.Wasilewski

IMG_7573

fot. M. Wasilewski

IMG_7578

Karolina Kubik, fot. Ch.Hesse


IMG_7570

Filip Schmidt, Statistic. Fot. M.Wasilewski
 IMG_7552

Sofi da East, fot. Ch. Hesse

 

 

 

 

 

 

Performance Sofi da East:

Znajdujemy się w budynku Wirtualnego Feministycznego Uniwersytetu. Otaczają nas szklane ściany, we wnętrzu których zamieszkują eukariotyczne formy roślinne. Odżywiają się wodą deszczową, która dzięki wysoce rozwiniętemu systemowi strug zaopatruje je w niezbędne do fotosyntezy składniki.W podziemiach budynku znajduje się dormitorium. To tutaj śpią pierwszoroczni homo sapiens podczas trwającej pięć lat świetlnych przemiany w femo energeticus. W pracowni przemiany energii i fotosyntezy na wydziale wstecznego postępu rozwijany jest kod, który pozwali na wprowadzenie zmian na poziomie mitochondrialnym, tak aby człowiek z konsumenta stał się producentem energii. Za pomocą programu „learning from bacteria“ zmieniany jest kierunek szlaku metabolicznego z endogenicznego, zależnego od energii czerpanej z zewnątrz w postaci pożywienia, na egzogeniczny charakterystyczny dla organizmów fotosyntetyzujących. Transformacja człowieka w producentkę energii najczęściej wizualizowana jest jako odwrócona piramida żywienia, na końcu której stoi nowo zaprogramowana femo energeticus. Istota ta pochłaniając kwanty energii słonecznej jednocześnie energię produkuje. Wartość wytworzona przez femo energeticus jest zimna, letnia i gorąca jednocześnie, krąży w atmosferze ulegając ciągłym transformacjom.

Podczas zajęć z historii:

studiujemy mitologię homo sapiens. Korygujemy gramatykę ewolucji wraz z naiwnym obrazem „drzewa filogenetycznego“ z jego pionową dziedzicznością genów. Dla większości Studentix Drugiego Roku Świetlnego jest jasne, że ewolucja nie polega na konkurencji gatunków i ich rozwojem w obrębie przypisanej im sztucznie grupy, ale na współpracy i na poziomym transferze genów nierzadko z bardzo odległych od siebie źródeł. W ramach zajęć odkrywane są ślady LUCA, ostatniego uniwersalnego przodka w naszych organizmach, który tak naprawdę był/jest współpracującą ze sobą grupą organizmów jak bakterie, archeonty i eukarionty. Ten obszar badań nosi nazwę poligenicznej ontologii. Powracamy do wczesnych stadiów rozwoju eukariotów, czyli również ludzkich prekursorów i procesu endosymbiozy, do schizmy, w wyniku której jedna partia dała początek mitochondriom, a druga chloroplastom. Na zajęciach z lingwistyki przyswajamy sobie translację białek. W przerwach urządzamy spacery szlakami metabolicznymi, tymi utartymi, czyli związanymi z reakcjami endoenergetycznymi, wymagającymi energii z zewnątrz np. w postaci pożywienia oraz rzadziej uczęszczanymi szlakami reakcji egzoenergetycznych przekształcającymi związki chemiczne z wytworzeniem energii użytecznej biologiczne, jak robią to rośliny. Myślimy bilionami lat świetlnych i ich historią zapisaną w najmniejszych cząsteczkach, których nasze wyprostowane, pozbawione futra ciała są figuracjami.